Naturfredningsloven giver alle ret til at færdes i skov, på udyrkede arealer og strand, uanset om områderne er privat- eller offentligt ejede. Du skal blot kunne komme lovligt dertil, altså ikke først klatre over hegn osv., dvs. ad offentlig vej.

Undtaget fra denne regel er dog:
Små private skove under 5 ha. Her kan ejeren forbyde adgang. Hvis intet er angivet, må du gå og cykle på veje og befæstede stier.

Arealer langs åer og søer - færdselsretten gælder kun rigtige strande. Skove og udyrkede arealer kan være lukkede pga. farligt skovarbejde, jagt eller brandfare. Områder med truet plante- eller dyreliv samt områder af særlig kulturhistorisk betydning kan være afspærret for offentligheden.

Vigtigt er det at huske, at marker ikke er tilgængelig natur - al uvedkommende færdsel er forbudt.

Sprøjtespor er ikke stier.

Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Holstebro ønsker alle mange gode oplevelser i naturen.
NB: Husk, at det eneste du skal efterlade i naturen er dit fodspor!